Läpinäkyvyysraportti

 

LÄPINÄKYVYYSRAPORTTI 2017

Tilintarkastuslaki edellyttää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan on vuosittain julkistettava tietoja tilintarkastusyhteisön oikeudellisesta rakenteesta, omistussuhteista, taloudesta, tilintarkastusasiakkaista sekä tilintarkastusyhteisön hallinnosta, laadunvarmistusjärjestelmästä sekä riippumattomuusohjeista. Tässä läpinäkyvyysraportissa kerromme tilintarkastuslain 5 luvun 29 §:n ja tilintarkastusasetuksen 9 §:n mukaiset yhtiömme hallintoa ja toimintaa kuvaavat tiedot.

1. Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet

Nexia Oy on osakeyhtiömuotoinen tilintarkastusyhteisö. Yhtiön omistavat kolmetoista suomalaista osakasta (13 KHT/HT-tarkastajaa), jotka työskentelevät yhtiössä sekä kolmetoista suomalaista osakeyhtiötä, jotka kaikki ovat osakkaidemme määräysvallassa. Tilikauden päättyessä 31.8.2016 yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 75,6 % oli KHT–osakkaiden hallussa ja 24,4 % KHT-osakkaiden määräysvallassa olevilla yhtiöillä. 

2. Hallintorakenne 

Nexia Oy noudattaa toimissaan osakeyhtiölain, tilintarkastuslain sekä muiden lakien ja asetusten säännöksiä. Lisäksi viranomaisten ohjeet ja suositukset sekä tilintarkastusalan itsesäätely ja ohjeistukset ohjaavat yhtiön toimintaa.

Yhtiökokous                                                           

Nexia Oy:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Hallitus

Yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus vastaa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti sille kuuluvista tehtävistä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kymmeneen jäsentä. Yhtiön hallitukseen kuului tilikauden aikana yhtiön viisi henkilöosakasta.

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.  Hallituksen nimittämänä toimitusjohtajana toimii yhtiössä työskentelevä KHT-tilintarkastaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Nexia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja 31.8.2016:

                    Juhani Loukusa, hallituksen puheenjohtaja

                    Katja Hanski, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

                    Christer Antson, hallituksen jäsen

                    Antti Eskelinen, hallituksen jäsen

                    Tom Turja, hallituksen jäsen

            

3. Kansainvälinen yhteistyö

Nexia Oy kuuluu kansainväliseen Nexia International –ketjuun. Ketjuun kuuluvat jäsenyritykset ovat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä juridisia yhtiöitä. Nexian jäsenyrityksiä toimii yli 120 maassa noin 24 000 asiantuntijan voimin. Nexia tarjoaa maailmanlaajuisesti tilintarkastus-, vero-, konsultointi- sekä yritysjärjestelypalveluja. Nexia Internationalin palkkiotuotot vuonna 2015 oli US$ 3.1 ($bn).

Nexia International –ketjuun kuuluminen tiivistää Nexia Oy:n kansainvälistä toimintaa mahdollistaen mm. ulkomaisten tytäryhtiöiden juoksevan tilintarkastuksen. Kansainvälinen ketjumme asettaa myös jäsenilleen laatukriteerit sekä järjestää koulutusta.

4. Sisäinen laadunvarmistusjärjestelmä

Nexia Oy:llä on käytössä yhtiön hallituksen vahvistama sisäinen laadun- ja riskienhallintajärjestelmä.

Järjestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiö ja sen henkilöstö noudattavat hyvää tilintarkastustapaa, ammatillisia standardeja sekä määräyksiä ja lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, ja että Nexia Oy:n ja toimeksiannosta vastuussa olevien henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

Laatujärjestelmämme toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin kuuluu se, että yhtiö ja sen henkilöstö noudattavat relevantteja eettisiä vaatimuksia. Yhteisössämme noudatetaan IAESB:n antamia eettisiä sääntöjä tilintarkastusammattilaisille sekä tilintarkastuslakiin sisältyviä vaatimuksia. Näitä ammattieettisiä perusperiaatteita ovat:

                    Rehellisyys

                    Objektiivisuus

                    Ammatillinen pätevyys

                    Salassapitovelvollisuus

                    Ammatillinen käyttäytyminen, sekä

                    Riippumattomuus

Vuosittain suoritettava sisäinen laadunvalvonta suoritetaan yhtiön hallituksen valitseman laadunvalvontatiimin voimin. Laadunvalvonnasta raportoidaan hallitukselle. Laadunvalvonnassa saatua kokemusta käytetään hyväksi paitsi järjestelmän edelleen kehittämisessä, myös yhtiön sisäisissä koulutustilaisuuksissa.

5. Viimeisimpien ulkoisten laaduntarkastusten ajankohta

Tilintarkastuslain 40 §:n tarkoittamaa ulkopuolista laadunvalvontaa (Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva tilintarkastuslautakunta, TILA) suoritettiin yhteisössämme vuonna 2015.

Nexia International -ketju suoritti yhteisössämme viimeisimmän laaduntarkastuksen vuonna 2013.

6. Yleisen edun kannalta merkittävät tilintarkastusasiakkaat

Luettelo yleisen edun kannalta merkittävistä tilintarkastusasiakkaista, joissa Nexia Oy tai yhtiön osakas on ollut viimeksi päättyneen tilikauden 1.12.2015 – 31.8.2016 aikana valittu tilintarkastajaksi.

                    Investors House Oyj 

7. Riippumattomuusohjeet ja niiden valvonta

Yhtiössämme noudatetaan Nexian kansainvälisiä riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja ohjeita, jotka perustuvat IFAC:in (The International Federation of Accountants) säännöksiin ja suosituksiin. Riippumattomuuden varmistaminen on olennainen osa toimeksiantojen hyväksymisprosessia.

Toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä toimeksiannosta vastuussa olevat henkilöt että muut toimeksiantoon osallistuvat henkilöstömme varmistuvat riippumattomuudestaan aina uutta toimeksiantoa sovittaessa ja aiempaa toimeksiantoa jatkettaessa. Henkilöstömme vahvistaa vuosittain riippumattomuussäännösten noudattamista koskevan henkilökohtaisen vahvistuksen.

8. Ammattitaidon ylläpitäminen ja koulutus

Nexia Oy:ssä toimivien tilintarkastajien ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen nähdään yhtiössämme merkittävänä henkilöstöhallinnon osa-alueena. Koulutus suunnitellaan varmistamaan koko henkilöstön ammatillisten taitojen ylläpidon ja kehittymisen. Yhtiömme sisäisen laatujärjestelmän mukaisesti koko asiantuntijatehtävissä toimiva henkilöstömme osallistuu vuosittain yhtiön sisäisiin ja ulkoisiin koulutustilaisuuksiin. Yhtiön sisäisiä koulutustapahtumia järjestetään vuosittain useita ja yhtiössä korostetaan, että alalla toimiminen vaatii koko henkilöstöltä jatkuvaa kouluttautumista.

9. Toiminnan laajuutta kuvaava taloudellinen informaatio

Nexia Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.12.2015 – 31.8.2016 oli 3,4 M€. Liikevaihto on jakautunut seuraavasti:

                    tilintarkastus 2,6 M€

                    veroneuvonta 0,3 M€

                    muut palvelut 0,5 M€

Veroneuvonta ja muut palvelut sisältävät sekä tilintarkastusasiakkailta, että muilta asiakkailta veloitetut palkkiot.

10. Osakkaille maksettavien palkkioiden perusteet

Yhtiön osakkaat eivät ole Nexia Oy:öön työsuhteessa. Nexia Oy hankkii pääosan ulkopuolisista palveluistaan osakkaiden määräysvallassa olevilta yhtiöiltä.

Katja Hanski

Toimitusjohtaja